• Η χορήγηση υποτροφιών στους φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ που κατάγονται από τη Νάξο και σπουδάζουν βιοϊατρικές επιστήμες (Βιολογία, Νοσηλευτική, Φαρμακευτική, Οδοντιατρική, Ιατρική, Κτηνιατρική) στην ημεδαπή ή αλλοδαπή για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς λόγους.
  • Η υποστήριξη ερευνητικών εργασιών στον τομέα των βιοϊατρικών επιστημών αναφερομένων στη Νάξο.
  • Η ενημέρωση, διαφώτιση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των Λειτουργών Υγείας σε θέματα βιοϊατρικών επιστημών.
  • Η πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών και η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με τις βιοϊατρικές επιστήμες.
  • Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των Ναξίων στην έγκαιρη διάγνωση των νοσημάτων και η ενημέρωσή τους σε θέματα υγιεινής, ως μέσο πρόληψης και αντιμετώπισης αυτών.
  • Η διοργάνωση Επιστημονικών Συνεδρίων, Σεμιναρίων και Ημερίδων στη Νάξο. Η πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών και η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σχετικών με τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω.
  • Η παραγωγή εντύπων και δημοσιεύσεων για την προαγωγή των σκοπών του Οργανισμού.
  • Η διεθνής συνεργασία με άλλους ομοειδείς Οργανισμούς του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού.
  • Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που συμβάλλει στην επιτυχή υλοποίηση των σκοπών του Οργανισμού, όπως αυτοί αναφέρονται στο καταστατικό.
  • Σημειώνεται με έμφαση ότι ο «Ναξιακός Οργανισμός Βιοϊατρικών Επιστημών φιλοδοξεί με τις παραπάνω δραστηριότητες να καλύψει σταδιακά όλα τα νησιά των Κυκλάδων.